top of page

KVKK Politikası Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu


KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu olarak, ‘Büyükdere Caddesi 239/9 34398 Maslak/İstanbul’ adresinde faaliyet göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’, ‘KVKK’) ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem verdiğimizi; size ait her türlü kişisel verinin KVKK ve ilgili diğer mevzuatlara uygun bir şekilde kaydedildiğini ve saklandığını; Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede Kanun ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında işlemekte olduğumuzu ve her türlü kişisel verinizin özenle muhafaza edilmesi konusunda hassasiyet gösterdiğimizi beyan ederiz.

İşbu Aydınlatma Metni, aşağıda sayılan ilgili kişiler hakkında KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak hizmetlerimizi yürütürken elde ettiğimiz tüm genel ve/veya özel kişisel verilerin nasıl toplandığını, kullanıldığını, başkalarıyla paylaşıldığını, muhafaza edildiğini ve başka şekillerde işlendiğini açıklamaktadır.
 
Kapsam:
İşbu Aydınlatma Metni; müvekkillerimiz ve potansiyel müvekkillerimiz, çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz ve internet sitemizi ve diğer çevrimiçi hizmetlerimizi ziyaret eden kişiler, danışmanlarımız, müvekkillerimizin ve/veya potansiyel müvekkillerimizin irtibat yetkilileri, büromuza  mal ve/veya hizmet sağlayan tedarikçiler, iş ortakları ve iş birliği içerisinde olduğumuz diğer kişi ve kuruluşların hakkında kişisel veri elde ettiği diğer kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında, ‘kişisel veriler’, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi
Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi hususunda; hukuka, hakkaniyete ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçları hedefleyen; amaçla bağlantılı, sınırlı, orantılı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Büromuz, kişisel verileri, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmekle birlikte; kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesindeki şartlardan biri veya birkaçına dayalı olarak işlenmektedir. Yine KVKK’nın 6. maddesine uygun olarak, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmek gaye edinilmiştir.

Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu, veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğu kişisel verilere ilişkin olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişim sağlanmasının önüne geçmek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarıyla, veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

İşlenen Kişisel Veriler:
Müvekkiller, potansiyel müvekkiller, çalışanlar, çalışan adayları, iş ortakları,  tedarikçiler, internet sitesi ziyaretçileri ve diğer üçüncü kişilerle ilgili olarak; isim ve soyad, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport Numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası, nüfus cüzdanı, pasaport ve sair kimlik belgeleri, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet ve kimlikte yer alan diğer bilgiler, özlük bilgileri, adres, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi ve sair iletişim bilgileri, ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal veriler, muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler, (sınırlı hallerde ve sunulan hizmet için gerekli olduğu ölçüde) sizin tarafınızdan sağlanan ve KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veriler olarak sınıflandırılan bilgiler, etkinlik ve seminer kayıtları, (log-in prosedürü uygulanması durumunda) kullanıcı adı ve şifreler, müvekkillere ilişkin veya müvekkillerden üçüncü kişilerle ilgili olarak elde edilen kişisel veriler, müvekkil geri bildirimleri, yürütmekte olduğumuz hizmetler kapsamındaki hukuki veriler (davalara ve soruşturmalara ilişkin veriler vb.), hukuki inceleme sonuç verileri, çalışanların hizmet akdine, özlük dosyalarına ve işe uygunluğuna ilişkin tüm veriler, sigortaya ilişkin veriler, iş adayları veya iş fırsatlarına ilişkin olarak diğer kişiler tarafından internet sitesi veya özgeçmiş ve benzeri diğer çevrimdışı yollarla sağlanan veriler, internet sitesine erişim ile internet sitesinin kullanımına ilişkin diğer veriler ve (kullanıldığı takdirde) çerezlere ilişkin veriler tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel verileri, doğrudan ilgili kişiler veya müvekkiller, çalışanlar ve kamuya açık kaynaklar gibi çeşitli kaynaklardan toplamaktayız. Müvekkillerden veri elde edilmesi durumunda, söz konusu verilerin bize KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aktarılmasını sağlamak müvekkilin sorumluluğundadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:
Sizlere daha yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacıyla, kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde etmekteyiz. Bu kapsamda, danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilmeniz adına toplanan tüm genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Hanyaloğlu-Acar Hukuk bürosu tarafından, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir.

Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu tarafından elde edilen her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; kimliğinizin teyit edilmesi, sözleşmenin ifası kapsamında hak ve menfaatlerinizin korunması, sağlanması ve yürütülmesi, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, büromuz kapsamında risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yürütülmesi, araştırma yapılması, hukuki danışmanlık hizmeti sunulması ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi, müvekkil ilişkilerinin yönetimi, müvekkiller ile akdedilen sözleşmelerden ileri gelen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet karşılığında faturalandırma yapılması, mal ve hizmet tedarikinin yönetilmesi, tedarikçilerle olan sözleşmelerden ileri gelen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları yönetimi, işe alım süreçlerinin yönetimi, bilgi teknolojisi sistemlerinin güvenliğinin ve etkin çalışmasının sağlanması, internet sitesinin daha kullanışlı hale getirilmesi (sitedeki mevcut düzenin ve bilgilerin geliştirilmesi, kullanıcı ve ziyaretçi deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin güvenliğinin ve etkin çalışmasının sağlanması), uyumluluğun sağlanması, tabi olunan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili mevzuatlar uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemeler tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin paylaşılması, hizmet sağlayıcıların süreçlerinin yönetilmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, mesleki sorumluluk poliçeleri kapsamında ilgili sigorta şirketlerinin ve adli makamların paylaşım  taleplerinin yerine getirilmesi, her türlü soru ve şikayete ilişkin bilgi verilmesi, suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, veri güvenliği kapsamında alınması gerekli teknik ve idari tedbirlerin sağlanması ve sürdürülmesi ve ilgili mevzuatlar gereğince saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin arşivleme çalışmaları yapılması amaçlarıyla işlenebilecektir. İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu’na ait fiziki arşivler ve bilişim sistemleri ile hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması:
Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuatlar kapsamında ve yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu tarafından; işbirliği içerisinde çalıştığımız yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren hukuk ofisleri ve iş ortakları, hizmet aldığımız tedarikçiler, faaliyetlerimizi yürütmek adına sözleşme ilişkisi kurarak hizmet aldığımız kuruluşlar ile diğer geçek veya tüzel üçüncü kişiler, faturalama ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştığımız finansal kuruluşlar, özel sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, mahkemeler, adli makamlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerekli olması halinde yetki vermiş olduğumuz avukatlarımız ile danışmanlık aldığımız üçünü kişiler ile paylaşılabilecektir. Kişisel veya özel nitelikli verileriniz, ancak talebiniz halinde belirlemiş olduğunuz mail adresi veya belirleyeceğiniz kişilerle fiziki olarak paylaşabilmektedir.

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verilerinizi, her türlü yazılı, sözlü ya da elektronik ortam aracılığıyla ve yukarıda yer verilen amaçlar ile, iştigal konumuz dahilinde ancak bununla sınırlı olmamak üzere, faaliyetimizi yasal çerçevede icra edilebilmek ve tarafı olduğumuz sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi ifa edebilmek için toplanmaktayız. İşbu kişisel veriler, KVKK’nın 4(2) fıkrasında öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) fıkralarında öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi:
Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu  müvekkil bilgilerini çok gizli olarak ele alır ve müvekkillerden toplanan tüm bilgiler, avukat-müvekkil gizliliğine tabi olacaktır. Bu bilgiler yalnızca müvekkillerimizle olan anlaşmamız doğrultusunda müvekkillere sunduğumuz hukuki hizmetlerimiz kapsamında toplanacak ve işlenecektir. Bu verilerin işlenmesi; sözleşmenin ifası, yasal bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve veri sorumlusunun meşru menfaati ile mevzuattan  doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında işlenmektedir.


Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız:

İlgili kişi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.hanyaloglu-acar.av.tr internet adresindeki ‘’Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu’’ doldurup imzalayarak ‘Büyükdere Caddesi 239/9 34398 Maslak/İstanbul’ adresinde faaliyetini sürdüren hukuk büromuza şahsen başvuru yaparak veya başvuru formunda yer alan e-mail adreslerimizden herhangi birine mail atarak iletebilirsiniz. Hukuk Büromuz başvurunuzu en kısa sürede ve her hâlükârda en geç otuz gün içine ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca, aşağıdaki haklara sahipsiniz;
Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine veya kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle maddi ve/veya manevi zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini talep etme ve https://sikayet.kvkk.gov.tradresinde yer alan ‘KVKK Şikâyet Modülü’ üzerinden bize ilişkin şikayetlerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na iletme haklarına sahipsiniz. 

bottom of page