top of page
Ara

Muayenehane Hekimlerine İkinci Yönetmelik ve Son Gelişmelerin İncelenmesi


6 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe giren ve binlerce muayenehane hekiminin mesleğini yapmasını neredeyse imkânsız hale getiren “Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” 7 Ocak 2023 tarihli ve 32066 sayılı düzenlemeler ile tekrar değiştirildi.

Hekimlerin, yönetmelik iptali için bireysel ve kollektif olarak açtıkları davalar yanında çeşitli platformlarda dile getirdikleri tepkilerinin, yönetmeliğin bir nebze yumuşatılmasına yol açtığı ancak anayasal hak ihlallerine son vermediği görülmektedir.


Yeni düzenlemeye göre;

  • #Muayenehane hekimlerinin özel hastane veya tıp merkezinde hasta tedavi edebilmesi için boş #kadroşartı aranmayacak.

  • Sadece ilgili branşın kadrosuna bakılacak.

  • Sözleşme sayısı, ilgili branştaki toplam kadro sayısının üçte birini aşamayacak.


Sayılar ile örnekleyelim:

Bu durumda ilgili branşta ikiden fazla kadrosu olan sağlık kurumunda en az % 20, en fazla %33 oranında kadro artışı sağlanacak.


60 Yaş Üstü Hekimler:


60 yaş üstü hekimler, sözleşme yaptığı hastanelerin sadece birinde bu kadro sınırlamasından muaf olacak. Bu durumda 60 yaş üstü hekimlerin de kadro şartı aranmaksızın birden fazla hastane ile sözleşme yapma statüleri ortadan kalkmıştır.


Sözleşme Yapılan Hastanede İlgili Tedavi Yapılamıyor ise:


Muayenehaneden gelen hastaya, öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda, hekim istediği başka bir hastanede bu işlemin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuruda bulunacak. Kesin bir ifade olmamakla birlikte İl Sağlık Müdürlüğü’nün vaka bazlı özel izin verilebileceği yönetmelikte belirtilmiştir.


Muayenehanesi Olanlar:


Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce muayenehanesi bulunan hekimler, sözleşme yapacakları hastanelerin sadece birinde bu kadro sınırlamasından muaf tutulacak. Yönetmelikte yer alan “bu madde” den kasıt, 07.01.2023 tarihindeki #yönetmelik değişikliği ile gelen EK 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) olduğundan, 07.01.2023 öncesi ruhsatlandırılmış muayenehaneleri tanımladığı görülmektedir.


Yeni Açılacak Muayenehaneler:


Yeni açılacak muayenehaneler için kadro sınırlaması, yönetmelik değişikliği ile açıklanan “ilgili branştaki toplam kadro sayısının üçte birini aşamayacak” şeklinde olacaktır.


Av. Ayşe Gül HANYALOĞLU

HANYALOĞLU-ACAR HUKUK BÜROSU


תגובות


bottom of page