top of page
a9ff3b_674933c442ec4b0799606831d38e8b2e.

Bizim Deneyimimiz

 Sizin Başarınız

 

Engelleri bize bırakın, siz yolunuza devam edin

Faaliyet Alanlarımız

Sağlık Hukuku

Sigorta Hukuku

İdare Hukuku

Ceza Hukuku

Kişisel Veriler

Arabuluculuk

Hizmet Verdiklerimiz

Doktorlar

Sağlık Çalışanları

Hastaneler

Klinik ve Muayenehaneler

Sigorta Şirketleri

Sağlık Turizmi Bileşenleri

MALPRAKTIS DAVASI

Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu doktor hatası iddiasıyla açılan malpraktis tazminat davalarında geniş bir deneyime sahiptir. Avukatlarımız ilgili literatür bilgisine sahip, doktor hatası / komplikasyon farkını anlayacak deneyime sahip hukukçulardan oluşmaktadır. Yanlış tedavi, Özel Hastane tazminatı, Aydınlatılmış onam vb. sağlık hukuku yazılarımıza yukarıdaki menüden ulaşabilirsiniz. Yazıları Filtreleme sayfasını kullanarak Kadın Doğum, Göz, Ortopedi, Acil Tıp, Diş Hekimliği vb. uzmanlık alanlarındaki yüksek yargı kararlarını inceleyen makalelerimizi okuyabilirsiniz. ​ Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

Tek Uzman Hekimin İcap Nöbeti Tutması Hukuka Aykırıdır| Hanyaloglu & Acar
04:38

Tek Uzman Hekimin İcap Nöbeti Tutması Hukuka Aykırıdır| Hanyaloglu & Acar

Tek uzman hekimin “icap nöbeti” tutması hukuka aykırıdır. İnceleyeceğimiz karar; Hastanede tek uzman olarak çalışan beyin ve sinir cerrahı hekimin, icap nöbeti listesinin iptali istemiyle dava açtığı davada verilen karardır. İdare mahkemesi, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. maddesinde yer alan; branşta sadece bir uzman hekimin bulunduğu kurumlarda o branş için icap nöbeti listesi hazırlanmayacağı, çünkü acil nöbeti tutan uzmanın talebi üzerine yapılacak çağrıya ilgili dal uzmanının uymakla yükümlü olduğu; davacının yapılan çağrılara icabet etmediği, bu nedenle hastaların menfaati gözetilerek nöbet listesinin oluşturulduğu, aykırılık bulunmadığı gerekçesi ile davayı açan Beyin Cerrahı uzmanın davası reddedilmiştir. Bu karar Danıştay 5. Dairesi tarafından incelenmiş ve 2013/680 Esas ve 2014/9242 K. nolu kararı ile bozulmuştur. Kararın gerekçesinde; Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. maddesinde, nöbet hizmetleri evde nöbet, normal, acil, branş nöbeti olarak dört şekilde yürütüleceği ifade edildikten sonra (A) bendinde “İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur.” hükmüne yer verilmiştir. Dosyanın incelenmesinden, ** Hastanesinde tek beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olan davacının, beyin ve sinir cerrahisi dalı için hazırlanan 2010/Ocak ayı icap nöbeti listesinin iptali istemiyle görülmekte olan davayı açtığı anlaşılmıştır. Görev yaptığı sağlık kurumunda dalında tek uzman hekim olan davacıya, Yataklı Tedavi Kurumları işletme yönetmeliğinin anılan hükmü uyarınca, icap nöbeti tutturulabilmesine imkan bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir." şeklindedir. Kararın detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz. https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/malpraktis-tazminat/tek-uzman-hekimin-i-cap-n%C3%B6beti-konusunda-de%C4%9Ferlendirme
Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği | Hanyaloglu & Acar
02:56

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği | Hanyaloglu & Acar

Sağlıkta Reklam Yasağı - Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği" Hakkında Bilgilendirme: 29 Temmuz 2023'te yayımlanan "Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği," sağlık sektöründe önemli bir konu haline geldi. Ancak bu yeni yönetmelik, sağlıkta reklamın daha önce de yasaklandığı algısının yanlış olduğunu göstermektedir. Aslında, mevzuatımızda sağlık alanında reklama her zaman izin verilmemiştir. Sağlıkta Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği, sağlık profesyonellerini ve sağlık kuruluşlarını ile sağlık turizmi aracı kuruluşlarını ve sağlık hizmet sunumu alanında ruhsatı bulunmayan kişi, kurumları da kapsamakta, tanıtım ile reklam arasındaki sınır çizmektedir. Ancak günümüzde internet kullanımının geldiği nokta ve teknolojideki gelişmeler, bilgilendirme araçlarının çeşitlenmesiyle yönetmelikte bazı tanımların zamanla geliştirilmesi gerektiğini ifade etmek gerekir. Bazen doktorların ve sağlık kuruluşlarının duyurularının tanıtım mı yoksa reklam mı olduğunu belirlemek zor olabilir. Örneğin, görsel içeriklerin genel ahlak kurallarına uygunluğu veya mahremiyet konuları sübjektif yorumlara açıktır. Tanıtım ve reklamın arasındaki farkı belirlemek ve içeriğin uygunluğunu değerlendirmek, Sağlıkta Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri İl Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu denetimler sonucunda uygulanacak yaptırımların ciddiyeti göz önüne alındığında, bazı komisyon kararlarının sorgulanabileceği ve yargıya taşınabileceği unutulmamalıdır. Sağlıkta Reklam Yasağı Yeni Yönetmelik Öncesinde de Mevcuttu. Unutmayın ki, sağlıkta reklam yasağı yeni bir düzenleme değildir. Önceki yıllarda meslek kuruluşları ve Rekabet Kurulu'nun verdiği idari kararlar ile yargı kararları mevcuttur. Sağlıkta Reklam Yasağına İlişkin Emsal Yargı Kararı: Bu konuda daha fazla bilgi almak için, Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen bir idari para cezasının iptali için açılan bir dava örneğini inceledik. Bu dava, bir diş sağlığı polikliniğinin banka ile yaptığı anlaşmanın bilgisi olmadan reklam yapmasıyla ilgilidir. Sağlıkta reklamın yasak olduğunu tekrar vurgulamak isteriz ve önceki yıllarda verilen bu emsal yargı kararını incelemek için [bu bağlantıya](https://www.hanyaloglu-acar.av.tr/malpraktis-tazminat/saglikta-reklam-yasagi-karar-incelemesi) tıklayabilirsiniz. Sonuç olarak, sağlık alanında sosyal medya paylaşımları ve yayınların reklam sınırlarını aşmaması için yönetmeliğin dikkatlice değerlendirilmesi ve hekimlerin web siteleri ile sosyal medya hesaplarını yönetmeliğe uygun hale getirmeleri önemlidir.
bottom of page