top of page
Ara

Malpraktis Davalarında Hekim Poliçelerinde Yapılan 5 Yanlış


Malpraktis davalarında hekim poliçelerinde yapılan 5 yanlış mağduriyetlere yol açmakta ve hastaların malpraktis iddiası ile açtığı yüksek tazminat talepli davalarda hekimlerin korumasız kalmasına sebep olmaktadır.

Malpraktis davalarında hekim poliçelerinde yapılan 5 yanlış konularını sıklık derecesine göre sıralayacak olursak;


1- Malpraktis davalarında hekim poliçelerinde yapılan yanlışlardan 1’incisi yanlış, tıbbi müdahale tarihindeki poliçelerinin geçerli olduğunu düşünmeleri ve işlemlerini bu poliçe üzerinden götürmeye çalışmalarıdır. Zorunlu Hekim Sigortasının diğer Trafik poliçeleri vs. gibi düşünülmesi en büyük yanılgılardan biri olmaktadır. Zira Trafik poliçeleri “OLAY” esaslı, Zorunlu Hekim poliçeleri talep esaslı poliçelerdir. Zorunlu Hekim Sigortası üzerinden açıklamak gerekirse tıbbi müdahale tarihindeki poliçe değil (Olay), Tazminat talebinin geldiği tarihteki poliçe geçerli olacaktır. (Talep) Hekim tazminat talebi kendisine ilk kez bildirildiğinde ya da tebliğ edildiğinde o an itibari ile poliçesini düzenleyen sigorta şirketine ihbarını yapmalı ve mutlaka “Hasar no"” almalıdır.


SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu maddesinde “……………..poliçe kapsamındaki mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine,……”[1]Denilmek suretiyle maddi talebin geldiği ana işaret etmektedir. Sigorta şirketleri, hekime ne şekilde talebin geldiğini ve ne zaman ilk kez hekime iletildiğini (Mahkeme yolu ile, ihtarname ile, idarenin bildirimi, mektup vs.) belge olarak istemektedir. Hangi poliçenin riski karşılayacağının tayini iş bu belge ile olmaktadır.


2- Malpraktis davalarında hekim poliçelerinde yapılan yanlışlardan 2’ncisi poliçe yenilemesinin yapılmasının unutulduğu ya da yapılmadığı dönemlerde gelen davalarda en son poliçenin kendilerini 2 yıl daha koruyacağı yanılgısıdır.

#ZorunluHekimSigortası nda 2 yıllık koruma sadece mesleğin tamamen bırakılması ya da emeklilik halinde en son poliçe dönemindeki tıbbi müdahaleler için söz konusudur. Uygulamada hekimlerin poliçe yaptırmadığı günlerde gelen tazminat talepleri sebebiyle mağdur oldukları ve sıralanan yanlışlardan bir tanesine inandıkları için sorun yaşadıkları anlaşılmaktadır.


3- Malpraktis davalarında hekim poliçelerinde yapılan yanlışlardan 3’üncüsü Asistan hekimlerin kendilerini öğrenci olarak görmeleri ve doğrudan hastaların sorumluluğunu almadıkları için poliçe yaptırmalarına gerek olmadığını düşünmeleri diğer bir yanılgıdır.

Asistan hekimler de malpraktis davalarından doğacak tazminatları teminat altına almak için zorunlu hekim poliçesi yaptırmak zorundadır.

TKUİZMSS Genel şartlarında A.1. Sigortanın Konusu maddesinde “………. Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların …” Denilmektedir. Burada “çalışan tabipler” in mesleğini icra eden tüm hekimleri ifade ettiği açıktır. Uygulamada asistan hekimler özellikle idarenin rücu davalarına zorunlu hekim sigortası olmadan yakalanmaktadır.


Ayrıca unutulmamalıdır ki; Poliçenin geçerliliğini koruyabilmesi için hekimin tıbbi müdahale tarihinde de poliçesinin bulunması gerekir. Tıbbi Kötü Uygulamaya ilişkin Zorunlu Hekim poliçe Genel Şartlarında A.1. Sigortanın Konusu maddesinde “………bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.” Demek suretiyle bu duruma istisna olarak bir aylık boşluğa kadar son poliçenin geçerliliğini koruyacağı öngörülmüştür. Bu sebeple asistan hekimlerin mesleğe ilk başladıklarında poliçe yaptırmamaları yıllar sonra gelecek davalarda da korumasız kalmalarına sebep olacaktır.


4- Malpraktis davalarında hekim poliçelerinde yapılan yanlışların 4’üncüsü hekimlerin idari görevde ya da süt izninde olduklarından bahisle hasta bakmadıklarını düşünerek poliçe yaptırmaya gerek olmadığını düşünmeleridir.

Pratikte oldukça sık yapılan bu hata sebebiyle hekimler poliçesiz bir anda tazminat talebi ile karşılaşmakta ve o davayı kapsayan poliçesi olmadığı için çıkan tazminatları kendileri karşılamak zorunda kalmaktadırlar. Yukarıda 1’inci Maddede açılandığı üzere tazminatı ödeyecek olan sigorta poliçesi tıbbi müdahale anındaki poliçe değil tazminat talebinin geldiği andaki poliçe olacaktır. Hekimin hasta görmemesi geçmişte gördüğü vakalar sebebiyle dava gelmeyeceği anlamına gelmez.


5- Malpraktis davalarında hekim poliçelerinde yapılan yanlışlardan 5’incisi ise hekimlerin emekli olduklarında poliçe yapmayı bırakmalarıdır.

TKUİZMSS Genel şartlarının A.1. Sigortanın Konusu maddesinde “……….Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir."


Genel şartlarda çok açık ifade edildiği üzere iki hususa hekimlerin çok dikkat etmesi gerekir.

Mesleğe son verilmesi ya da emeklilik halinde en son poliçenin koruması sigortalılık dönemi içerisinde gerçekleştirilen tıbbi müdahalelerle ilgilidir. Ancak açılan davalara istatistiksel olarak baktığımızda davaların çok eski yıllardaki tıbbi müdahalelere dayandığı görülmektedir. Bilinenin aksine 2 yıllık koruma geçmiş 10 yıldaki tüm tıbbi kötü uygulamalarınızı değil sadece son poliçe dönemindeki vakaları kapsamaktadır.

Zorunlu hekim poliçesinin emeklilik halinde 2 yıllık koruma verdiği varsayılsa dahi 2 yıl sonra gelecek tazminat davalarında ne olacak? Zamanaşımı sürelerinin uzunluğu göz önünde bulundurulduğunda hekimlerin mağduriyetlerinin artacağı bir gerçektir.

Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu olarak malpraktis davalarında hekim poliçelerinde yapılan 5 Yanlışın sonuçlarından korunmak için hekimlere önerilerimiz[3], yasal düzenleme yapılana kadar emekli olunsa dahi zamanaşımı süresinde poliçelerin devam ettirilmesi ve Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçelerinin talep esaslı poliçeler olduğu unutulmamalı, malpraktise dayalı tazminat talebi geldiği tarihte mutlaka hekimin sigorta poliçesi bulunmalıdır.


03.09.2020


ARB. AV. AYŞE ACAR YÜCEL

HANYALOĞLU & ACAR HUKUK BÜROSU

bottom of page