top of page
Ara

Mesleki Sorumluluk Kurulu


Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun yapısı, işleyişi ve kararlarını inceler.
Sağlık Çalışanları Hakkında Mesleki Sorumluluk Kurulu Kararları

Mesleki Sorumluluk Kurulu, tüm sağlık çalışanlarının malpraktis davalarını ilgilendiren 27 Mayıs 2022 tarih 31848 nolu yasa değişikliği ile gündeme geldi. Mesleki Sağlık Kurulu'nun (MSK) önemi; hekimler ve diğer sağlık çalışanları hakkında savcılık soruşturması yürütülebilmesi için gerekli olan “soruşturma izni“ kararı ile idare tarafından ödenen tazminatın kamuda çalışan hekimlere rücu edilmesine dair kararları vermeye yetkili olmasıdır.


Yeni yasanın ardından “Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine İlişkin Yönetmelik” 15.06.2022 tarihinde yayınlandı. Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun oluşumu ve işleyişi hakkındaki detaylar ilgili yönetmelikte yer almaktadır.


MSK hakkındaki soruları kısaca yanıtlayalım:


Kurul Üyeleri Kimlerden Oluşacak?


Yasa ve sonrasında yürürlüğe giren yönetmeliğe göre Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan Kurul 7 kişiden oluşacaktır. MSK’nın başkanı Bakan Yardımcısı’dır. Üyeleri ise; Sağlık Hizmetleri, Hukuk Hizmetleri, Yönetim Hizmetleri ve Kamu Hastaneleri genel müdürleri veya yardımcıları ile Profesör veya doçent unvanlı, biri dâhilî, diğeri cerrahi branştan iki hekimdir.


Üyelerin görev süresi iki yıldır. Mesleki Sorumluluk Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve karar alacaktır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz.


İhtisas Komisyonları Kurulacak mı?


Yayınlanan yönetmeliğe göre; Kurulda ele alınacak konu teknik ve uzmanlık gerektiriyorsa, bu durumda danışma görevi yapmak üzere en az üç kişiden oluşan ihtisas komisyonları da kurulabilecektir. Ancak bu komisyon üyeleri Kurulda oy kullanamayacaklar sadece danışma görevini yerine getireceklerdir.


Yeni Kurullar Oluşturulabilir mi?


Akla gelen bir soru da; “tek bir kurul tüm ülkedeki malpraktis iddiası taşıyan ceza ve rücu davalarını değerlendirmek yeterli olacak mı?”. Bu konuda yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre Sağlık Bakanı, gelen işin niteliği ve sayısına göre, başka bir Bakan yardımcısının başkanlığında yeni kurullar oluşturabilecektir.


Soruşturma İzni İçin Nasıl Bir Prosedür İzlenecek?


Önceden olduğu gibi MSK, ön inceleme için özel sağlık kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri görevlendirebilecektir. Yani yine ön inceleme için muhakkik atanacaktır. Hekim dışındaki sağlık meslek mensupları bakımından da İl Sağlık Müdürlüklerinde görevli başkan veya yardımcılarını ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecektir. Ön inceleme neticesinde hazırlanan rapor Kurul’a sunulacak, eğer raporun karar vermeye yeterli olduğu değerlendirilir ise soruşturma izni konusunda bir karar verilecektir. Eğer kurul aydınlatılması gereken hususlar tespit ederse, bizzat kedisi veya ön incelemeyi yapan kişiyi ya da başkasını görevlendirerek yeni bir inceleme yaptırabilecektir. Tüm bu işlemler için bir süre söz konusudur. Suçun Kurul tarafından öğrenildiği tarihten itibaren en geç altmış gün içinde soruşturma izni konusundaki karar verilmesi gerekmektedir. Bu süreye ön inceleme de dâhildir. Bu süre, zorunlu hallerde otuz günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilecektir.


Kurul Kararına İtiraz Edilebilir mi?


Mesleki Sorumluluk Kurulunun kararlarına karşı 10 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebilir02.08.2022


Av. Ayşe Gül Hanyaloğlu


HANYALOĞLU ACAR HUKUK BÜROSU

Comentários


bottom of page