top of page
Ara

Tamamlayıcı Hekim Poliçesi Şartları

Malpraktis davalarında tazminat miktarlarında görülen a

rtış, doktorlar arasında sigorta poliçelerindeki teminat miktarlarının yeterli olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Gündeme gelen konular içinde acaba zorunlu hekim poliçelerinde teminat miktarlarının arttırılması mümkün mü? “Tamamlayıcı hekim sigortası nedir? soruları yer almaya başladı. Bu yazımızda tamamlayıcı hekim poliçesi şartları ve hangi şartlarda koruma sağladığı açıklayacağız.


Bilindiği üzere 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası da tüm hekimler için zorunlu hale gelmiştir. Tıbbi uzmanlık alanları dört farklı risk grubuna ayrılarak poliçe teminat limitleri (200.000 TL – 400.000TL- 600.000TL- 800.000 TL) belirlenmiştir. Ancak Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesinde özellikle 4’üncü ve 3’üncü risk grubunda yer alan hekimler için belirtilen teminat limitleri bazı durumda yetersiz kalabilmektedir.


Özellikle Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göz Hastalıkları, Yenidoğan gibi uzmanlık alanları ile Pratisyen hekimlerde farklı nedenlerle limit sorunları yaşanabilmektedir. Bir örnek vermek gerekirse; göz hastalıkları uzmanları 3’üncü risk grubunda 600.000 TL poliçe limiti ile sigortalabilmektedir. Ancak yenidoğan ROP muayenesinde hata nedeniyle açılan davalarda ortaya çıkabilecek tazminatların poliçe limitini aşan yüksek miktarlar olduğunu ve Rop muayenesi yapan göz hekimlerinin 600.000 TL‘lik poliçe limitlerinin yeterli olmadığını görmekteyiz. Kısacası cerrahi branşların çoğunda farklı nedenlerle yaşanan ihtiyaçlar hekimlerin poliçe teminatını yükseltme isteğini ortaya çıkarmıştır.


Zorunlu Hekim Poliçesinin Limitlerini Yükseltmek Mümkün Mü?


Poliçe teminatındaki limitleri yükseltmek isteyen hekimler zorunlu poliçelerinde bu imkânı bulanmamaktadırlar. Çünkü zorunlu hekim poliçelerindeki limitlerin ve poliçe şartlarının değiştirilmesi imkânı yoktur zira Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.


Riskleri İtibari İle Poliçe Teminatı Yeterli Gelmeyen Hekimler


Malpraktis davalarının, uzmanlık alanlarına göre açılma sıklığını incelediğimizde kadın hastalıkları ve doğum branşı başta olmak üzere genel cerrahi, ortopedi, beyin cerrahisi, göz hastalıkları gibi cerrahi branşların dava edilme oranlarının yüksek olduğunu biliyoruz. Cerrahi branş olmamak birlikte bir diğer riskli uzmanlık alanın da acil tıp olduğunu görüyoruz. Bu nedenledir ki acil tıp uzmanları zorunlu hekim poliçelerinde 4. risk grubu olarak değerlendirilmişlerdir. Riskleri de olay başına 800.000 TL olarak teminat altına alınmıştır. Ancak risk değerlendirmesinde çelişkili bir durum da kamu hastanelerinde özellik asistan ve pratisyen hekimler acil serviste görevlendiriliyor olmalarıdır. Örneğin pratisyen hekimler 2. risk grubundadırlar ve acilde görevlendirildiklerinde de risk grupları değişmez. Başka bir değişle 4. Risk grubunda olan Acil Tıp uzmanları ile birlikte aynı alanda görev yaparken daha düşük teminat ile sigortalanmışlardır. Bu şekilde risk arz eden alanda görevlendirilen hekimlerin, risk durumunun ve poliçe teminatını yükseltilmesine imkânı tanınması gerektiği görüşündeyiz.


Belirttiğimiz gibi; zorunlu hekim poliçeleri isteğe bağlı olmaksızın düzenlendiği ve her uzmanlık alanının tabi olduğu risk grupları ve teminat miktarları hazine tarafından belirlenerek yürürlüğe girdiğinden, poliçe limitini yükseltmek isteyen hekimler isteğe bağlı olan Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası yaptırmaktadırlar.


Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortasının Şartları Nelerdir?


Bu poliçenin şartları da Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası şartları ile aynıdır.


Zorunlu poliçede olduğu gibi kamu veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan ya da serbest olarak faaliyet gösteren tıp doktorları, diş doktorlarının mesleklerini yaparlarken, üçüncü kişilere verdiği zararları karşılar.

Tamamlayıcı sigorta poliçesinde belirtilen teminat miktarı, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçe limitini geçen tutarlar için söz konusudur. Yani önce zorunlu sorumluluk sigortası kullanılacak, bu limitin aşılması halinde tamamlayıcı hekim sorumluluk sigortası devreye girecektir. Talebin zorunlu poliçenin sınırını aşmaması halinde tamamlayıcı sigorta devreye girmeyecektir.

Tamamlayıcı hekim sorumluluk sigortası aynen zorunlu sigortada olduğu gibi; maddi ve manevi tazminat yanında, yargılama giderleri ve karar verilecek faiz tutarları için güvence verir.

Tamamlayıcı Poliçeden Sigorta Şirketine Başvuru:


Zorunlu poliçenin teminat miktarını aşacak şekilde hekime bir dava açılması halinde, bu talebin tamamlayıcı sigortayı yapan sigorta şirketine bildirilmesi yerinde olacaktır.


Ayrıca sorumluluk sigortalarına ilişkin şu genel kuralın da unutulmaması gerekir; sigortacının tazminat ödeme borcu doğması için sigortalının, sigorta konusu sorumluluğu dolayısıyla tazminat ödemekle yükümlü olduğunun kabul edilmiş veya yargı kararı ile hüküm altına alınmış olması gerekir. Diğer bir anlatımla sigortalı hekim iddia ve talep edilen zarardan herhangi bir sebeple sorumlu tutulamıyorsa sigortacının da sorumlu tutulması mümkün değildir. Zorunlu ve tamamlayıcı hekim sigortaları da esas itibari ile sorumluluk sigortasıdır.


Hasar dosyası tazminat talebinin iletildiği tarihteki sigorta şirketi tarafından açılır. Sigortalı hekimin hatalı olduğuna dair kesinleşmiş bir karar olması ve tazminat miktarının zorunlu poliçe limitini aşması halinde tamamlayıcı poliçeden ödeme yapılır.


Sonuç olarak; kimi uzmanlık alanlarında açılan davalarda verilen yüksek miktarlı tazminat kararları, hekimlerin poliçe limitlerinin yeterli olup olmadığını sorgulamalarına neden olmaktadır. Tamamlayıcı hekim sigortaları, zorunlu poliçelerin teminatı üzerinde bir koruma sağlamakta ve poliçe limitini yükseltmek isteyen hekimlerin ilgilendiği poliçe türü halini almaktadır. Ancak bu poliçe kapsamında dahi sigorta şirketlerince verilen teminat miktarları sınırlıdır.


Hekimlerin belki de tüm meslek yaşamları boyunca kazanmadıkları miktarları tazminat olarak ödeme riski altında olmaları karşısında, konuya çalışma koşulları, organizasyon, eğitim gibi daha temel çözümler ile yaklaşılması gerektiğinin altını çizmek isteriz.

Comentarios


bottom of page